GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ/ÇALIŞANI- İŞ ORTAĞI – TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/ORTAĞI AYDINLATMA METNİ

Elmaksan Makina Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“Elmaksan”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi;

 • aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda,
 • tarafınız ile kurduğumuz iş ilişkisi kapsamında,
 • bizimle paylaşmış olduğunuz en güncel ve doğru veriler çerçevesinde,
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

toplayacak, kaydedecek, depolayacak, saklayacak, yurtiçi/yurtdışında aktaracak ve hukuka uygun şekilde işleyeceğiz. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www.elmaksan.net te yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Tarafınızca, aramızdaki iş ilişkisine yahut ticari ilişkiye istinaden Elmaksan ile paylaşılan ve Elmaksan tarafından işlenen kişisel veriler şu şekildedir:

Kimlik Bilgisi Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, ehliyet fotokopisi vs.
İletişim Bilgisi Adres, e-mail adresi, iletişim adresi, telefon numarası vs.
Hukuki İşlem Bilgisi Adli makamlarla yapılan yazışma bilgileri, dava dosyası bilgileri vs.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi Tedarikçi ve/veya yetkilileri/çalışanları/ temsilcilerinin giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları vs.
Finans Bilgisi: Bilanço bilgileri, banka bilgisi, vergi numarası, kredi ve risk bilgileri, alacak bilgisi vs.
Mesleki Deneyim Unvan bilgisi vs.
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi CCTV kayıtları
Diğer Plaka bilgileri

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SEBEPLERİ

Elmaksan olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, tarafınızla yapılan sözleşmenin ifası, kanunlarda hüküm altına alınmış sebepler (Vergi Usul Kanunu m.229 vd., Türk Ticaret Kanunu m.18/3 vb.), tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydı ile Elmaksan’ın meşru menfaatinin gerektirmesi halinde siz tedarikçilerimizin ve/veya yetkililerinizin/çalışanlarınızın/ temsilcilerinizin kişisel verilerinin, tarafımıza sözlü, elektronik, fiziki ortamda iletilmesine istinaden ve/veya Elmaksan tesis ve yerleşkelerinde bulunan kameralar aracılığıyla fiziki veya elektronik olarak toplamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Elmaksan tarafından şu hallerde işlenmektedir:

Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve koşullarının yerine getirilmesi için;

 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Hizmet ve işlem güvenliğinin sağlanması,
 • İş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Mal alım, satım, üretim, operasyon ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi,
 • Operasyon güvenliğinin temini,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama ve risk yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Tarafınızca Elmaksan’a tedarik edilen mal ve/veya hizmete ilişkin iş ve işlemler ile kalitenin kontrolü,
 • Tedarik faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Tedarik sürecinin yürütülmesi,
 • Tedarikçiler, iş ortakları, üçüncü taraflar ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Kişisel verileriniz, yine Elmaksan veri işleme ve veri saklama imha politikalarımızı uygulamak açısından hukuka uygun ve gerekli olduğu takdirde işlenebilir.

Görsel ve işitsel kayıtlarınız, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynak güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde veya hukuka uygun alınmış açık rızanıza istinaden, Elmaksan’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, icrası, Elmaksan’ın ve Elmaksan ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde; yurtiçinde, kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında başta EMS Makine Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketi Mustafa El ve Ortağı olmak üzere iş ortaklarımız ile, Elmaksan’ın danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları ile yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile iş sağlığı ve güvenliği şirketleri ve bu şirketlerin yetkili kıldığı uzmanları, işyeri hekimleri, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarla ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde yahut hukuka uygun şekilde alınmış açık rızanıza istinaden, Elmaksan iş ve işlemlerinin, lojistik faaliyetlerinin, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla;  yurt dışında uluslararası iş ortaklarımız, bilgi teknolojisi hizmeti ve danışmanlığı sağlayan uzman kuruluşlar, müşterilerimiz, bankalar ve diğer yetkili kurum, kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınıza www.elmaksan.net dresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ru_RURussian
en_USEnglish ru_RURussian