ELMAKSAN MAKİNA WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ve ekleri, veri sorumlusu Elmaksan Makina Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (“Elmaksan”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10’da düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Belirtmek isteriz ki, Elmaksan olarak hissedar ve ortaklarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşteriler ve yetkili/çalışanlarının, müşteri adaylarının, tedarikçiler ve yetkilileri/çalışanlarının, tedarikçi adaylarının, iş ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin, stajyerler ve stajyer adaylarımızın, diğer ilgili 3. kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda veri konusu kişi grubuna göre işlenen verilere, işleme ve aktarım amaçlarına ve kurum politikamıza ilişkin detaylı açıklamalara www.elmaksan.net adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile Elmaksan’ın meşru menfaatinin gerektirmesi yahut veri sahibinin açık rızası hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi, ticari ve operasyonel faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürünlere ilişkin satış ve satış sonrası operasyonların gerçekleştirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere yurtiçinde ve/veya yurtdışında olmak üzere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde EMS Makine Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketi Mustafa El ve Ortağı başta olmak üzere iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, danışmanlarımız, denetçilerimiz, avukatlarımız, muhasebecilerimiz, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşabilmekteyiz.

KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.elmaksan.net adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

CLARIFICATION TEXT FOR THE WEB SITE OF ELMAKSAN

This clarification text and its attachments were prepared by data controller, Elmaksan Makina Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (“Elmaksan”) within the scope of fulfilling the obligation to inform set forth in Article 10 of the Personal Data Protection Law numbered 6698(“KVKK”).

We would like to emphasize that the personal data of our shareholders and partners, employees, candidates, customers and customers’ officials/employees, potential customer, suppliers and suppliers’ officials/employees, potential suppliers, business partners, visitors, trainees and trainee candidates and other relevant third parties are processed by showing great sensitivity by Elmaksan. In this context, you can access the detailed explanations in relation to the data processed, the purposes of processing and transfer and our corporate policy according to the group of the data subject on the “Personal Data Protection” tab at site www.elmaksan.net.

Your personal data is collected by physical and/or electronic methods with basis of legal reasons stipulated in Article 5 and 6 of KVKK; (i) execution or fulfillment of a contract, (ii) fulfilment of a legal obligation, (iii) regulation in laws, (iv) establishment, use and protection of a right, (iii) publication of the data by the relevant person, and (iv) the necessity for Elmaksan’s legitimate interest under the condition that the relevant person’s fundamental rights and freedoms are not damaged or (v) the explicit consent of the data subject.

Your personal data is processed in accordance with the principles in Article 4 of KVKK and the conditions in Article 5 and Article 6 of KVKK.

Your personal data processed by us could be shared with our suppliers, shareholders, consultants, supervisors, lawyers, accountants, authorized public institutions and organizations, business partners, especially EMS Makine Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketi Mustafa El ve Ortağı as a business partner, with the purposes of the fulfillment of our commercial and operational activities, the execution of contract processes, the realization of sales and after-sales operations related to the products, the execution of communication activities, the fulfillment of our legal obligations, the giving information to authorized persons, institutions and organizations, the execution of strategic planning activities within the scope of the international legislation in accordance with the Article 8 and 9 of KVKK, at home and/or abroad.

What are your rights within the scope of Article 11 of KVKK?

  • Learning not her/his personal data have been processed
  • Request information as to processing if your data have been processed
  • Learning the purpose of processing of the personal data and whether data are used in accordance with their purpose
  • Request to be informed about the third parties to whom your personal data are transferred domestically or abroad,
  • Request rectification in case personal data are processed incompletely or inaccurately and request notification of the operations made in this respect to third parties to whom personal data have been transferred
  • Request deletion or destruction of personal data although they have been processed in accordance with Turkish Personal Data Protection Law and other provisions in case where the reasons for the personal data processing have expired; and request notification of the operations made in this regard to third parties to whom personal data have been transferred
  • Object to occurrence of any result that is to her/his detriment by means of analysis of personal data exclusively through automated systems;
  • Request compensation for the damages in case the person incurs damages due to unlawful processing of personal data.

You can send your applications regarding your rights listed above to us by filling out the Application Form at site www.elmaksan.net to the Data Controller.

Your request will be concluded free of charge as soon as possible and no later than thirty days.

However, in case the operation necessitates an additional cost, the fee in the tariff designated by the Board of The Protection of Personal Data may be requested.

en_USEnglish
ru_RURussian en_USEnglish